ANBI status

Culturele Stichting Salaam heeft sinds 2014 een ANBI status.

Algemene gegevens

Officiële naam: Interculturele Stichting Salaam
Publiek bekende naam: Culturele Stichting Salaam
Kamer van Koophandel nummer: 24302172
RSIN: 808796598
Postadres: Boeierstraat 22a, 3028 XC, Rotterdam
Mail adres: info@issalaam.nl

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017 

 

 

Doelstelling volgens de statuten

De stichting heeft ten doel:

 • het (doen) bevorderen van hulpverlening in de meest ruime zin van het woord op sociaal- maatschappelijk gebied ten behoeve van (de ontwikkeling van) kansarme personen in Nederland en daarbuiten;
 • het (doen) bevorderen van sociaal-culturele activiteiten alsmede interculturele activiteiten;
 • het (doen) bevorderen van sociale gelijkheid alsmede het tegengaan van discriminatie,

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de meest ruime zin van het woord.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • door het werven van fondsen en inzamelen van (tweedehands) goederen;
 • het verlenen van ondersteuning in geld, goederen of menskracht, al dan niet in samenwerking met organisaties die een met de stichting vergelijkbaar of complementair doel hebben;
 • het voorzien in (islamitische) voedselpakketten, kleding en speelgoed voor personen die daarin (tijdelijk) niet kunnen voorzien;
 • het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in brede zin gericht op het bereiken van de doelstelling van de stichting;
 • het waar mogelijk bijdragen aan het herstel en/of verlichten van (chronische) pijn of mobiliteitsproblemen van mensen die om gezondheidsredenen extra hulp behoeven;
 • het fungeren als gesprekspartner namens hulpbehoevenden met relevante organisaties en overheden;
 • het begeleiden van vrijwilligers,

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de meest ruime zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting geeft uitvoerig aan de doelstelling vanuit het Islamitische gedachtentegoed

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Algemeen

Culturele Stichting Salaam (hierna: CS Salaam) is een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip raken en er niet zelfstandig uit komen. Voor hun is CS Salaam graag een reddingsboei. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mensen die niet in aanmerking komen bij andere instanties of de weg naar de juiste instantie niet kennen. Naast de reddingsboei is CS Salaam een stichting die mensen wil stimuleren.

Tot slot staat kennis bij ons hoog in het vaandel. Graag stimuleert de stichting de samenleving om nieuwsgierig, kritisch en leergierig te zijn. Naast het stimuleren van de samenleving, staat CS Salaam de bevolking ook bij naar zijn zoektocht naar kennis.

CS Salaam is een stichting met een Islamitische identiteit. Er zijn activiteiten en projecten waar de Islam centraal staat. Dit betekent echter totaal niet dat wij alleen activiteiten en projecten hebben die islamitisch getint zijn. CS Salaam is een interculturele stichting die openstaat voor mensen van verschillende achtergronden, culturen, geslacht en geloven.

Wij richten ons op de vijf voornaamste pijlers in de Nederlandse samenleving. Deze vijf pijlers zijn:

 • armoede;
 • de multiculturele samenleving;
 • kennis (o.a. taal);
 • vrouwen emancipatie en
 • asielzoekers en vluchtelingen

Doelen

Om de net geschetste toekomstige samenleving daadwerkelijk te krijgen heeft CS Salaam een vijf jarenplan opgesteld. De doelen die wij willen bereiken in 2018 wil bereiken in Rotterdam en omgeving zijn:

 • meer zelfstandige, krachtige en assertieve vrouwen;

CS Salaam hoopt door de trainingen van Rots en Water en de vrouwenbijeenkomst dat de vrouwen zelfstandiger zijn in het maken van keuzes, zich krachtig voelen en trots en blij zijn met wie ze zijn en dat ze najagen wat ze graag willen (assertiviteit).

 • meer mensen motiveren tot het vergaren van kennis;

zoals u heeft kunnen lezen vinden wij kennis een belangrijk aspect in het leven. CS Salaam hoopt daarom met projecten van de ‘Kennisbank’ haar enthousiasme te kunnen overdragen.

 • dat de meeste mensen zijn voorzien in hun dagelijkse basisbehoeften;

CS Salaam streeft er naar zo veel mogelijk mensen te kunnen voeden en kleden. Dit hoopt zij te doen door midden van de Islamitische Voedselbank.

 • de multiculturele samenleving positief in het nieuws brengen;

CS Salaam hoopt dat door haar projecten en activiteiten de multiculturele samenleving positief onder de aandacht wordt gebracht zodat er een evenwichtig beeld wordt verspreid.

 • dat de leefomstandigheden van asielzoekers is verbeterd;

De situatie van asielzoekers is zelfs in Nederland nog steeds niet optimaal. CS Salaam streeft er naar de leefomstandigheden van de asielzoekers te verbeteren, bijvoorbeeld door te voorzien in hun basis behoeftes en het stimuleren van hun persoonlijke denken.

 • dat de meeste mensen hun administratie op orde hebben;

Om preventief schulden en problemen te voorkomen wil de stichting mensen begeleiden bij het ordenen van hun administratie.

CS Salaam heeft zijn diensten en projecten onderverdeeld in de volgende afdelingen:

 • CS Salaam: Women Empowerment
 • CS Salaam: De Kennisbank
 • CS Salaam: De Kledingbank
 • CS Salaam: De Islamitische Voedselbank
 • CS Salaam: Tussen de Culturen
 • CS Salaam: Help de asielzoekers
 • CS Salaam: Samen
 • CS Salaam: Islamitische Dodenwassen

Organogram (komt nog)

De voorzitter, penningmeester, secretaris en PR vormen het dagelijks bestuur van IS Salaam. Het bestuur krijgt geen financiële beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat gaande is in de stichting. Om dit zo goed mogelijk te doen komen de bestuursleden wekelijks bijeen om de zaken te bespreken. Bij IS Salaam is helderheid en transparantie van belang. Om dit te realiseren hebben vrijwilligers de kans om agendapunten voor te dragen. Tevens wordt er een kort verslag gemaakt van wat er is besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Om privacy redenen wordt uiteraard niet alles genotuleerd.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Rahma Hulsman
Secretaris:  Mirella Nijssen
Penninsmeester: Khuluud Hassan
PR: Maud Mahyou

De stafdiensten ondersteunen het bestuur met hun taken en verantwoordelijkheden.

Onder de afdelingen vallen alle vrijwilligers. Om goede, vaste en betrouwbare teams te creëren dienen de vrijwilligers aan te geven voor welke afdeling zij zich willen inzetten. Elke afdeling heeft een contactpersoon. Vrijwilligers kunnen bij deze contactpersonen terecht voor vragen en problemen waar ze tegen aanlopen. Ook zijn de contactpersonen verantwoordelijk voor de uitvoering van de diverse projecten. De contactpersonen rapporteren en dienen verantwoording af te leggen aan het bestuur. Dit gebeurt één keer per kwartaal.

Om betrouwbare vrijwilligers te werven dienen vrijwilligers een contract/convenant te tekenen.

 

 • Culturele Stichting Salaam

  Culturele Stichting Salaam is opgericht in het jaar 2000 met als doel activiteiten te organiseren voor vrouwen en kinderen, maar al snel werd het een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip raken en er niet zelfstandig uitkomen. Voor hun is culturele Stichting Salaam graag een reddingsboei.
 • Aanmelden nieuwsbrief